{"result":[{"url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/659dc398\/Rije%C4%8Dka%20luka.jpg?v=636477540855939439","naslov":"Me\u0111unarodna multidisciplinarna konferencija o moru, transportu i logistici 2017.","podnaslov":"Regionalna suradnja i inicijativa u sklopu koridora Baltik-Jadran (ADRION)","tekst":"
\r\n

U razdoblju od 20. do 22. studenog 2017. u Opatiji je odr\u017eana Me\u0111unarodna multidisciplinarna konferencija o moru, transportu i logistici 2017. Konferencija je odr\u017eana pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske uz anga\u017eman znanstvenog programskog odbora.<\/p>\r\n

Odr\u017eana su brojna predavanja me\u0111u kojima se isti\u010du ona vezana uz luku Rijeka i njezin kapacitet pod nazivom „Rije\u010dka luka kao ulazna vrata koridora Baltik-Jadran: Mogu\u0107nosti i izazovi“, zatim predstavljanje resursa rije\u010dkog prometnog pravca, a prvenstveno predavanja profesora i stru\u010dnih suradnika o regionalnoj suradnji i inicijativama koje se ostvaruju na podru\u010dju i u zemljama Jadransko-Jonske regije. U sklopu panela Regionalna suradnja i inicijative za razvoj prometnog koridora Baltik-Jadran, predstavljanje još jednog projekta u kojem je H\u017dPP punopravni partner pod nazivom Inter-Connect odr\u017eala je g\u0111a. Helena Luketi\u0107 te najavila po\u010detak rada društva H\u017d PP na projektu s danom 1. sije\u010dnja 2018.<\/p>\r\n

Ostale teme kongresa odnosile su se na digitalizaciju kao mogu\u0107nost unaprje\u0111enja pomorskih luka te ja\u010danje konkurentnosti koridora suradnjom luka sjevernog Jadrana.<\/p>\r\n<\/div>"},{"url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/358a995a\/20171118_112313.jpg?v=636477538372631659","naslov":"Obilje\u017een Dan sje\u0107anja","podnaslov":"U suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja H\u017d Putni\u010dki prijevoz i ove se godine uklju\u010dio u obilje\u017eavanje Dana sje\u0107anja na \u017ertvu Vukovara 1991. godine","tekst":"

\r\n

U suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja H\u017d Putni\u010dki prijevoz i ove se godine uklju\u010dio u obilje\u017eavanje Dana sje\u0107anja na \u017ertvu Vukovara 1991. godine uvo\u0111enjem posebnog vlaka koji je 18. studenoga vozio na relaciji Zagreb – Vukovar – Zagreb, a vlakom su prevezeni i sudionici motociklisti\u010dke karavane „Zajedno u ratu – zajedno u miru“.<\/p>\r\n

Posebni vlak iz Zagreb Glavnog kolodvora krenuo je u 5.30 s dolaskom u Vukovar u 9.32 sati, a povratak iz Vukovara bio je u 18.00 s dolaskom u Zagreb GK u 22.02 sati. U vlaku je prevezeno 170 putnika, a uvrštavanjem dodatnih vagona u sastave vlakova na relaciji Zagreb – Vinkovci, prema Vukovaru je ukupno bilo prevezeno više od 1000 putnika. <\/p>\r\n

U spomen i sje\u0107anje na \u017ertve Vukovara u organizaciji Motoristi\u010dkog kluba Kor\u010dula i drugih motoristi\u010dkih klubova te \u010dlanova udruga proisteklih iz Domovinskog rata, ove se godine vozila 10. motoristi\u010dka karavana „Od Prevlake do Vukovara“ pod geslom „Zajedno u ratu - zajedno u miru“. U karavani je sudjelovalo više od stotinu motorista koji su na svom putovanju od 13. studenoga prevezli 1.500 kilometara, a pridru\u017eilo im se i 80-ak hrvatskih branitelja iz bosanske Posavine. Na njihovu povratku ku\u0107ama u Dalmaciju i Istru, H\u017d Putni\u010dki prijevoz ponovno je organizirao prijevoz na relacijama Vinkovci – Split i Osijek – Rijeka pa je vlakom prevezeno više od 70 motocikala i znatan broj motorista u pratnji.  Za Vukovar su 18. studenoga krenuli i \u010dlanovi Udruge branitelja Domovinskog rata H\u017d Vu\u010da vlakova, a redovnim vlakom stiglo je i oko 100 \u010dlanova Sindikata hrvatskih \u017eeljeznica i Sindikata hrvatskih \u017eeljezni\u010dara. U Vukovar su stigli i pripadnici Bad Blue Boysa i Torcide, a diljem Hrvatske palile su se svije\u0107e u povodu 25. obljetnice vukovarske tragedije.  <\/p>\r\n

Središnja komemorativna sve\u010danost obilje\u017eavanja 26. obljetnice stradanja Vukovara u Domovinskom ratu po\u010dela je prigodnim programom \"Vukovar - mjesto posebnog pijeteta\" ispred Op\u0107e bolnice Vukovar formiranjem Kolone sje\u0107anja predvo\u0111ene braniteljima Vukovara zajedno s \u010dlanovima obitelji poginulih, ubijenih i nestalih vukovarskih branitelja. Oko 64.000 sudionika kolone, uklju\u010duju\u0107i najviše du\u017enosnike Republike Hrvatske, izaslanstva \u017eupanija, gradova i op\u0107ina te sve\u0107enstvo, prošli su ulicama grada od bolnice do Memorijalnog groblja \u017ertava Domovinskog rata u Vukovaru. Izme\u0111u ostalih, u Koloni sje\u0107anja bili su predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarovi\u0107, predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovi\u0107, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandrokovi\u0107, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, zapovjednik obrane Vukovara Branko Borkovi\u0107 Mladi Jastreb, gradona\u010delnik Vukovara Ivan Penava i vukovarsko-srijemski \u017eupan Bo\u017eo Gali\u0107. Dr\u017eavna i druga izaslanstva polo\u017eila su vijence i zapalila svije\u0107e podno spomen-obilje\u017eja na Memorijalnom groblju \u017ertava iz Domovinskog rata u Vukovaru, \u010dime su odali po\u010dast \u017ertvi toga grada u Domovinskom ratu i obilje\u017eili 26. obljetnicu stradanja grada heroja. Kod spomen-obilje\u017eja na Memorijalnom groblju odr\u017eana je sveta misa za sve \u017ertve u Domovinskom ratu koju je predvodio po\u017eeški biskup mons. Antun Škvor\u010devi\u0107.<\/p>\r\n<\/div>"},{"url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/8da66ad4\/IMG_8924.jpg?v=636466154349108101","naslov":"72 sata bez kompromisa","podnaslov":"H\u017dPP i ove godine sudjelovao u humanitarnoj akciji","tekst":"

\r\n

72 sata bez kompromisa<\/em> me\u0111unarodni je volonterski projekt koji se u Hrvatskoj odr\u017eava od 2014. godine. Cilj projekta je zajedništvom pokazati da \u010dak i samo 72 sata mogu unijeti promjenu u ne\u010diji \u017eivot, bilo da se radi o nekome kome pomo\u0107 treba ili onome tko je daje. U šest hrvatskih gradova – Dubrovniku, Osijeku, Sinju, Splitu, Zadru i Zagrebu odr\u017eane su 364 volonterske akcije u koje se  uklju\u010dilo gotovo 2000 mladih volontera. <\/p>\r\n

U \u010detvrtak, 9. studenoga 2017. u Zagrebu odr\u017eana je dodjela zahvalnica svima koji su pridonijeli tom projektu. U prikazanom video uratku uzvanici su mogli vidjeti kako je protekla akcija i kako su mladi volonteri svojim djelima u samo 72 sata preplavili Zagreb, ali i Hrvatsku.<\/p>\r\n

Voditeljica projekta \u0110ur\u0111ica Bla\u017eevi\u0107 zahvalila je svim donatorima, pokroviteljima i institucijama bez kojih ova akcija ne bi bila mogu\u0107a. Me\u0111u uzvanicima projekt su došli podr\u017eati i Renata Margareti\u0107 Urli\u0107, savjetnica predsjednice Kolinde Grabar-Kitarovi\u0107 za društvene djelatnosti i mlade, te Romana Gali\u0107, pro\u010delnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Tako\u0111er, projekt su podr\u017eali i pater Ike Manduri\u0107, duhovnik Studentskoga katoli\u010dkog centra Palma, te pre\u010dasni mr. Marko Kova\u010d, biskupski vikar za pastoral i povjerenik za vjernike laike pri Zagreba\u010dkoj nadbiskupiji.<\/p>\r\n

Kao jedan od velikih pokrovitelja, svake godine ovaj volonterski projekt potpoma\u017ee H\u017d Putni\u010dki prijevoz pa su na ovogodišnjoj dodjeli zahvalnicu primili \u010dlan Uprave Mladen Lugari\u0107 i direktorica Prodaje i marketinga Snje\u017eana Malinovi\u0107. U samo 72 sata H\u017d Putni\u010dki prijevoz prevezao je više od 200 volontera koji su posje\u0107ivali potrebite, odnosno djecu, nbsp;mlade  i starije osobe u odgojnim ustanovama i domovima. Najve\u0107i dio volontera prevozio se na zagreba\u010dkom podru\u010dju i to u ve\u0107im ili manjim skupinama na relacijama do Velike Gorice, Hrvatskog Leskovca, Vrap\u010da, Zapreši\u0107a, Sutle, Harmice, Sesveta, Sesvetskog Kraljevca, Sveti Kri\u017e Za\u010dretja, Siska i Vrbovca.<\/p>\r\n

H\u017d Putni\u010dki prijevoz nastavit \u0107e potpomagati humanitarne projekte jer volonterske udruge i volonteri svojim radom i doprinosom poma\u017eu onima kojima je potrebno, stvaraju nove vrijednosti i \u010dine ovaj svijet boljim, a preuzimanjem odgovornosti za zajednicu u kojoj \u017eive pridonose stvaranju sretnijeg \u017eivota za sve.<\/p>\r\n<\/div>"},{"url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/cecee440\/shutterstock_112608929.jpg?v=636466099964677951","naslov":"Sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova","podnaslov":"H\u017dPP pokre\u0107e projekt Izrade studije izvedivosti s analizom tro\u0161kova i koristi za nabavu novih putni\u010dkih vlakova","tekst":"

U skladu s misijom poslovanja H\u017d Putni\u010dkog prijevoza, a to je pru\u017eanje kvalitetne i pouzdane te ekonomski i ekološki prihvatljive usluge u unutarnjem i me\u0111unarodnom prijevozu suvremenim mobilnim kapacitetima<\/strong>, pokrenut je projekt nabave novih vlakova u cilju podizanja razine kvalitete pru\u017eene usluge i zadovoljstva putnika.<\/p>\r\n

Dana 24. listopada 2017. H\u017d Putni\u010dki prijevoz sklopio je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. za projekt Izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putni\u010dkih vlakova u \u017eeljezni\u010dkom prometu<\/strong>.<\/p>\r\n

Studija je podloga za elektromotorne vlakove od kojih su 22 ve\u0107 u uporabi, a za preostalih 12 predstoji nabava. Studija se izra\u0111uje u skladu s direktivama EU-a, a bit \u0107e temelj za izradu projekta nabave i modernizacije voznog parka za H\u017d Putni\u010dki prijevoz, koji se tako\u0111er planira provesti putem EU fondova. <\/span><\/p>\r\n

Izradom i primjenom navedene studije H\u017dPP pridonosi ciljevima Strategije prometnog razvoja, kojima se omogu\u0107uje poboljšanje prometnih usluga u urbanim i ruralnim podru\u010djima te podupire razvoj javnog gradsko-prigradskog, me\u0111ugradskog i me\u0111umjesnog prijevoza. Primjena studije u procesu nabave novih vlakova jam\u010di odr\u017eivost poslovanja i utvr\u0111uje temelje za daljnju implementaciju projekta nabave novih motornih vlakova, a mobilizacijom \u017eeljezni\u010dke industrije poti\u010de i stvaranje radnih mjesta u \u017eeljezni\u010dkom i prate\u0107im sektorima aktiviranjem proizvodnje i razvoja novih tehnologija i inovacija.<\/span><\/span><\/p>\r\n

U sljede\u0107em razdoblju H\u017dPP planira nabavu 34 nova elektro-motorna vlaka koji bi u prometu zamijenili stara \u017eeljezni\u010dka vozila. Uz ve\u0107u dostupnost i pouzdanost vozilima, brzinama do 160 km\/h bitno bi se skratilo vrijeme putovanja. Konstrukcija, dizajn i vozna svojstva niskopodnoga elektromotornog vlaka pru\u017eaju vrhunski komfor vo\u017enje u regionalnom i gradsko-prigradskom prijevozu. Putni\u010dki prostor je jedinstvena klimatizirana cjelina du\u017e cijelog vlaka, bez pregrada i stepenica, a optimalan broj ulaza i izlaza omogu\u0107uje brzu izmjenu putnika.<\/p>\r\n

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.000.000,00 kn, a cjelokupni okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014. - 2020. godine reguliran je Sporazumom o partnerstvu izme\u0111u Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020.<\/p>"},{"url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/cecee440\/IMG_7757.JPG?v=636466107855790445","naslov":"IV. BiH kongres o \u017eeljeznici","podnaslov":"U Sarajevu je odr\u017ean IV. BiH kongres o \u017eeljeznici","tekst":"

\r\n

Na kongresu odr\u017eanom u Sarajevu 26. i 27. listopada 2017. odr\u017ean je okrugli stol na temu Restrukturiranje \u017eeljeznica<\/em> i odr\u017eane su tematske sjednice o studijama, projektima i novim mogu\u0107nostima za \u017eeljeznice na tom podru\u010dju. Uz to, predstavljen je i zbornik radova kojim su stru\u010dnjaci u \u017eeljezni\u010dkom prometu potaknuli raspravu i potrebu za razvojem i unaprje\u0111enjem \u017eeljeznice kao odr\u017eiva prometnog sustava.<\/p>\r\n

Uz prezentacije radova, na dvodnevnom kongresu izlaganje i predstavljanje široj javnosti je bilo je omogu\u0107eno i poduze\u0107ima. Me\u0111unarodni skup bio je i prilika za uklju\u010divanje svih zainteresiranih strana u javne rasprave. Stru\u010dnjaci i profesori aktivno su se uklju\u010dili u analize postoje\u0107eg stanja \u017eeljezni\u010dkih sustava, osobito upravitelja infrastrukture te pru\u017eili uvid u na\u010dine restrukturiranja i modernizacije poduze\u0107a te mogu\u0107nosti unaprje\u0111enja sustava kroz budu\u0107a ulaganja.<\/p>\r\n

H\u017d Putni\u010dki prijevoz su na kongresu predstavljali \u010dlan Uprave Mladen Lugari\u0107, koordinator za EU fondove Renato Humi\u0107 i asistentica za EU fondove Helena Luketi\u0107. Tom su prigodom predstavnici H\u017dPP-a prezentirali projekt RUMOBIL, kojemu je H\u017dPP partner i koji potvr\u0111uje nu\u017enost utjecanja \u017eeljezni\u010dkog sustava na mobilnost u ruralnom podru\u010dju. Nerazvijenost ruralnih podru\u010dja utje\u010de na korištenje \u017eeljezni\u010dke infrastrukture, a poticanjem mobilnosti gra\u0111ana mogu\u0107e je unaprijediti infrastrukturne prometne koridore te ih povezivati na TEN-T mre\u017eu. Projektom RUMOBIL izravno se utje\u010de na mi&scaronscaron;ljenje stanovništva ruralnih podru\u010dja te ih se tako poti\u010de na korištenje javnoga prijevoznog sustava koji zahtijeva reorganizaciju i modernizaciju.<\/p>\r\n<\/div>"},{"url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/16d39408\/Fotografija%202.jpg?v=636430070844344486","naslov":"Potpisan Ugovor za nabavu usluge srednjeg popravka pet elektri\u010dnih lokomotiva","podnaslov":"Nova suradnja H\u017d Putni\u010dkog prijevoza i Kon\u010dar - elektri\u010dnih vozila","tekst":"

\r\n

Danas 6. listopada 2017. potpisan je Ugovor za nabavu usluge srednjeg popravka pet elektri\u010dnih lokomotiva serije 1 141-300 u vlasništvu H\u017d Putni\u010dkog prijevoza. Ugovor su potpisali predsjednik Uprave H\u017d Putni\u010dkog prijevoza mr. sc. \u017deljko Uki\u0107 i predsjednik Uprave Kon\u010dar – Elektri\u010dnih vozila doc. dr. sc. Ivan Bahun. Ugovor se financira zajmom Me\u0111unarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).  <\/strong><\/p>\r\n

U sklopu zajma IBRD-a za financiranje Projekta odr\u017eivog razvoja hrvatskoga \u017eeljezni\u010dkog sektora, \u010diji je korisnik i H\u017d Putni\u010dki prijevoz, financira se i obnova voznog parka radi poboljšanja njegove efikasnosti. Cjelokupni iznos zajma za H\u017d Putni\u010dki prijevoz iznosi 43 milijuna eura.<\/p>\r\n

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 10.975.000,00 kuna bez PDV-a. Srednjim popravcima lokomotiva posti\u017ee se produljenje radnog vijeka vozila, poboljšanje sigurnosti vozila i uvjeta rada strojnog osoblja. Ugovorom je definirana sukcesivna isporuka popravljenih lokomotiva; u roku od 120 dana bit \u0107e isporu\u010dena prva, a nakon toga po jedna lokomotiva mjese\u010dno.  <\/p>\r\n

Prilikom potpisivanja ugovora \u017deljko Uki\u0107 je istaknuo:<\/p>\r\n

- Potpisivanje ovog ugovora, koji se financira zajmom IBRD-a, va\u017eno je za pove\u0107anje pouzdanosti voznog parka H\u017dPP-a. Drago mi je što se H\u017dPP-ove lokomotive popravljaju u Hrvatskoj, što se koristi doma\u0107e znanje i iskustvo te doprinosi hrvatskom gospodarstvu. Ovo je jedan u nizu projekata koje realiziramo s Kon\u010dar – elektri\u010dnim vozilima, a uskoro planiramo nastaviti i realizaciju ugovora za nabavu novih vlakova.<\/p>\r\n

Ivan Bahun je istaknuo:<\/p>\r\n

- Ovim ugovorom nastavljamo uspješnu dugogodišnju suradnju i osiguravamo posao za doma\u0107u industriju. Ovo je drugi ugovor financiran iz zajma IBRD-a za uslugu popravka lokomotiva koji je potpisan izme\u0111u naših poduze\u0107a. Modernizacijom i popravcima H\u017dPP-ovih vozila Kon\u010dar – Elektri\u010dna vozila stje\u010du reference koje su prepoznate i na širem europskom tr\u017eištu.<\/p>\r\n<\/div>"},{"url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/16d39408\/Potpisivanje%20ugovora%20Uki%C4%87%20i%20Viduka.jpg?v=636407435306906142","naslov":"Potpisan Ugovor vrijedan oko 12 milijuna kuna","podnaslov":"Ugovor za nabavu opreme potrebne za sustav autostop-ure\u0111aja na vu\u010dnim vozilima","tekst":"

\r\n
\r\n

Uprave H\u017d Putni\u010dkog prijevoza i tvrtke ALTPRO 11. rujna potpisale su Ugovor za nabavu opreme potrebne za sustav autostop-ure\u0111aja na vu\u010dnim vozilima u vlasništvu H\u017d Putni\u010dkog prijevoza ukupne vrijednosti 11.950.339 kn, koji se financira zajmom Me\u0111unarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).  <\/strong><\/p>\r\n

Prigodom potpisivanja Ugovora direktor tvrtke ALTPRO d.o.o. Zvonimir Viduka izjavio je:<\/p>\r\n

- Vrlo smo zadovoljni \u010dinjenicom da \u0107e ovaj visoko tehnološki hrvatski proizvod, nakon što smo ga uspješno plasirali na tr\u017eišta zemalja poput Kanade, Indonezije, Izraela, Turske, Velike Britanije ili Austrije, od sada doprinositi sigurnosti putnika i na hrvatskim \u017eeljeznicama.<\/p>\r\n

Direktor tvrtke ALTPRO istaknuo je kako su AUTOSTOP sustave proizvedene u toj tvrtki u zadnjih šest godina ugradili najpoznatiji svjetski proizvo\u0111a\u010di \u017eeljezni\u010dkih vozila poput Alstoma i CAF-a, kao i hrvatski proizvo\u0111a\u010di Kon\u010dar-Elektri\u010dna vozila i T\u017dV Gredelj te da \u0107e, uz to što svoje tehnološke proizvode plasiraju u 47 zemalja, uskoro ovaj proizvod ponuditi tr\u017eištima u Njema\u010dkoj, Austriji i Rumunjskoj.<\/p>\r\n

 - Realizacijom ovog ugovora sva vozila H\u017d Putni\u010dkog prijevoza imat \u0107e ugra\u0111ene autostop-ure\u0111aje, što bitno podi\u017ee razinu sigurnosti za putnike, osoblje vlaka i ostale sudionike u prometu. Sav posao odradit \u0107e doma\u0107a industrija - tvrtka ALTPRO isporu\u010dit \u0107e autostop-ure\u0111aje, a ovisno društvo H\u017dPP-a Tehni\u010dki servisi \u017eeljezni\u010dkih vozila ugradit \u0107e tu opremu. Ovime \u0107e \u017eeljezni\u010dki sektor dati doprinos razvoju gospodarstva u Hrvatskoj, novim zapošljavanjima i poticanju doma\u0107e konkurentnosti. Tako\u0111er, time \u0107e biti ostvareni i ciljevi Strategije prometnog razvoja RH koji se ti\u010du sigurnosti \u017eeljezni\u010dkog prometa. – izjavio je mr. sc. \u017deljko Uki\u0107, Uprava-direktor H\u017d Putni\u010dkog prijevoza.<\/p>\r\n

U sklopu zajma IBRD-a za financiranje Projekta odr\u017eivog razvoja hrvatskoga \u017eeljezni\u010dkog sektora, \u010diji je korisnik i H\u017d Putni\u010dki prijevoz, financira se i obnova voznog parka radi poboljšanja njegove efikasnosti. Cjelokupni iznos zajma za H\u017d Putni\u010dki prijevoz iznosi 43 milijuna eura.<\/p>\r\n

- Potpisivanje ovog ugovora ja danas ne vidim samo kao iskorak prema pove\u0107anju sigurnosti \u017eeljezni\u010dkog prijevoza, nego i kao još ve\u0107i iskorak prema razvoju gospodarstva, zapošljavanju i  rastu izvoza. Uz to, nije jednostavno pobijediti na natje\u010daju koji organizira IBRD. To pokazuje da su naše tvrtke cijenom, a prvenstveno kvalitetom stale uz bok vode\u0107im svjetskim tvrtkama iz tog sektora. - kazala je dr\u017eavna tajnica za promet Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dr. sc. Nikolina Brnjac.<\/p>\r\n

Mr. sc. Tajana Kesi\u0107 Šapi\u0107, direktorica Sektora za industriju i IT Hrvatske gospodarske komore, istaknula je:<\/p>\r\n

- Potpisivanje ovog ugovora predstavlja jednu od kruna uspjeha ove naše sjajne firme koja je kompletan uspjeh postigla na hrvatskoj pameti, razvoju i istra\u017eivanju. Taj ugovor omogu\u0107ava stjecanje referenci na doma\u0107em tr\u017eištu, a drago mi je i što \u0107e ovaj ugovor potaknuti investicije jer \u0107e tvrtka ALTPRO zaposliti nove radnike, što \u0107e dati poticaj zapošljavanju mladih. Nadam se da \u0107e ovo biti poticaj i drugim hrvatskim tvrtkama da putem javne nabave generiraju rast, zapošljavanje i u kona\u010dnici pove\u0107anje bruto doma\u0107eg proizvoda. <\/p>\r\n

S obzirom na izmjene Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti \u017eeljezni\u010dkog sustava kojima je do 1. srpnja 2018. na sva vu\u010dna vozila trebaju biti ugra\u0111eni autostop-ure\u0111aji, oprema \u0107e biti ugra\u0111ena na preostalih 48 vu\u010dnih vozila, odnosno 10 manevarskih lokomotiva serije 2 132, 28 dizel-motornih vlakova serije 7 122 i 10 dizel-motornih vlakova serije 7121.<\/p>\r\n

Vrijednost Ugovora iznosi 11.950.339 kn (bez PDV-a), a Ugovorom je definirana sukcesivna isporuka. Za prvih 10 vozila oprema \u0107e biti nabavljena u roku od 30 dana, a rok za isporuku opreme za zadnje vozilo je 180 dana.<\/p>\r\n

Ugradnjom autostop-ure\u0111aja pove\u0107at \u0107e se razina sigurnosti \u017eeljezni\u010dkog sustava. AUTOSTOP sustav, temeljen na INDUSI tehnologiji, je visoko tehnološki proizvod koji upozorava strojovo\u0111u ili automatski ko\u010di vlak ovisno o podacima o brzini vozila prikupljenim prilikom prolaska uz signalne oznake na pruzi. Sustav za automatsku zaštitu i zaustavljanje vlaka AP AUTOSTOP otporan je na sve vrste vibracija, potresa i udara koji nastaju prilikom eksploatacije na \u017eeljezni\u010dkom vozilu i predstavlja kompletno rješenje sigurnosnog sustava za \u017eeljezni\u010dka vozila i infrastrukturu po modelu LOW COST–HIGH TECH te je prilago\u0111en komunikaciji s drugim sigurnosnim sustavima te jedinstvenim europskim standardom za signalno-sigurnosne i komunikacijske sustave razine ETCS.<\/p>\r\n

U o\u010dekivanju velikog interesa za AUTOSTOP sustave, tvrtka ALTPRO gradi razvojno-inovacijski centar za vozila gdje \u0107e razvijati i proizvoditi AUTOSTOP sustave i njihove aplikacije za globalno tr\u017eište. U novom centru u planu je zapošljavanje 75 djelatnika.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<\/div>"},{"url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/659dc398\/009.JPG?v=636398234323546882","naslov":"Integrirani prijevoz i do Vrbovca","podnaslov":"Potpisan Ugovo o poslovnoj suradnji izme\u0111u Grada Vrbovca i H\u017d Putni\u010dkog prijevoza\r\n","tekst":"

\r\n

30. kolovoza 2017. potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji izme\u0111u Grada Vrbovca i H\u017d Putni\u010dkog prijevoza, kojim se omogu\u0107uju povoljnija putovanja vlakom prema Zagrebu. 
<\/strong><\/p>\r\n

U Uredu gradona\u010delnika Grada Vrbovca Ugovor su potpisali Uprava-direktor H\u017d Putni\u010dkog prijevoza \u017deljko Uki\u0107<\/strong> i gradona\u010delnik Vrbovca Denis Kralj<\/strong>.<\/p>\r\n

U povodu potpisivanja Ugovora gradona\u010delnik Vrbovca Denis Kralj izjavio je:<\/p>\r\n

\"Izuzetno sam zadovoljan rezultatima pregovora s H\u017d Putni\u010dkim prijevozom jer smo potpisivanjem ovog ugovora smanjili cijenu prijevoza za gra\u0111ane Vrbovca. Smatram da je budu\u0107nost Vrbovca usko vezana uz \u017eeljeznicu, odnosno da \u0107e izgradnja dvokolosije\u010dne pruge izme\u0111u Dugog Sela i Kri\u017eevaca, i ovom kraju omogu\u0107iti br\u017ei razvoj. Ovim putem pozivam sve gra\u0111ane Vrbovca da se voze vlakom.\"<\/p>\r\n

\u017deljko Uki\u0107, Uprava-direktor H\u017dPP-a, naglasio je da je razvoj integriranog i unaprje\u0111enje \u017eeljezni\u010dkog prijevoza jedan od ciljeva Strategije prometnog razvoja RH.<\/p>\r\n

\"U dogovoru s Gradom Vrbovcem odlu\u010dili smo od 1. rujna u\u010denicima, studentima, umirovljenicima i radnicima ponuditi integriranu kartu, kojom \u0107e putnici s ovog podru\u010dja mo\u0107i koristiti vlak, autobus i tramvaj. Uz ZET-H\u017dPP pretplatne karte i priklju\u010dnu kartu za 3. zonu gra\u0111anima \u0107emo olakšati putovanje. Nadam se da \u0107emo time dati doprinos za smanjenje gu\u017evi u cestovnom prometu te pove\u0107ati sigurnost i kvalitetu putovanja svim putnicima.\" – rekao je Uki\u0107. <\/p>\r\n

U cilju proširenja integriranoga prijevoza gra\u0111anima Vrbovca \u0107e od 1. rujna biti omogu\u0107ena kupnja mjese\u010dne i godišnje karte za \u017eeljezni\u010dki prijevoz u 3. priklju\u010dnoj zoni. Uz zajedni\u010dku mjese\u010dnu\/godišnju pretplatnu kartu ZET-H\u017dPP i priklju\u010dnu kartu za 3. zonu, gra\u0111ani \u0107e mo\u0107i koristiti prijevoz vlakom, autobusom i tramvajem.<\/p>\r\n

Cijene mjese\u010dnih priklju\u010dnih karata u 3. zoni za u\u010denike, studente i umirovljenike iznosit \u0107e 274 kn, odnosno za radnike 387 kn, odnosno godišnjih karata za u\u010denike, studente i umirovljenike 2740 kn, odnosno za radnike 3870 kn, a karte se kupuju na blagajnama H\u017dPP-a.<\/p>\r\n

S obzirom da prijevoz vlakom koristi dnevno oko 250 vrbove\u010dkih u\u010denika i studenata te 150 radnika, o\u010dekuje se da \u0107e uvo\u0111enje ove ponude pove\u0107ati broj putnika na relaciji Vrbovec – Zagreb  – Vrbovec. <\/p>\r\n<\/div>"},{"url":"http:\/\/www.hzpp.hr\/Media\/Default\/_Profiles\/16562023\/a33cf67\/DSC_0133.jpg?v=636398356161948953","naslov":"Obljetnica Vlaka slobode","podnaslov":"U vlaku potpisan ugovor kojim se unaprje\u0111uje intergrirani prijevoz u Splitu i okolici","tekst":"

\r\n

Na inicijativu Grada Splita 26. kolovoza 2017. organizirana je vo\u017enja posve\u0107ena 22. obljetnici vo\u017enje Vlaka slobode, koji je nakon ratnih razaranja ponovno povezao sjever i jug Hrvatske. Tijekom vo\u017enje potpisan je Dodatak Ugovoru H\u017d Putni\u010dkog prijevoza i Prometa d.o.o. Split, kojim je putnicima omogu\u0107en integrirani prijevoz vlakom i autobusom u tri tarifne zone.    <\/strong><\/p>\r\n \r\n

Vo\u017enjom Vlaka slobode 26. kolovoza 1995. ozna\u010den je završetak vojno-redarstvena akcija »Oluja«, tijekom koje su u samo \u010detiri dana oslobo\u0111ena okupirana podru\u010dja sjeverne Dalmacije, ju\u017ene i isto\u010dne Like te Korduna Banije. U Vlaku slobode koji je vozio na relaciji Zagreb – Knin - Split, uz predsjednika Republike Hrvatske dr. Franju Tu\u0111mana, vozilo se petstotinjak putnika me\u0111u kojima su bili prognanici, visoki hrvatski du\u017enosnici, \u010dlanovi diplomatskog zbora te kulturni, javni i gospodarski uglednici.<\/p>\r\n

Na inicijativu Grada Splita 26. kolovoza 2017. organizirana je vo\u017enja posve\u0107ena 22. obljetnici vo\u017enje Vlaka slobode, koji je nakon ratnih razaranja ponovno povezao sjever i jug Hrvatske. Prije kretanja vlaka u povodu 22. obljetnice Vlaka slobode koji je vozio na relaciji Split – Knin – Split, gradona\u010delnik Splita Andro Krstulovi\u0107 Opara izjavio je na splitskom kolodvoru:<\/p>\r\n